Lietuvos bankas

LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL DRAUDIMO BROKERIŲ ĮMONIŲ FINANSINIŲ IR STATISTINIŲ DUOMENŲ TEIKIMO

2013 m. spalio 3 d. Nr. 03-162
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2004, Nr. 54-1830; 2009, Nr. 153-6895; 2011, Nr. 145-6812) 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos finansų rinkos priežiūros sistemos pertvarkos įstatymo (Žin., 2011, Nr. 145-6811) 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 94-4246; 2011, Nr. 145-6816) 162 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

 1. Patvirtinti Draudimo brokerių įmonių finansinių ir statistinių duomenų teikimo tvarkos aprašą (37 KB download icon)(pridedama).
 2. Patvirtinti pridedamas draudimo brokerių įmonių Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų formas:
  1. balansinės ataskaitos 3001 formą (98 KB download icon);
  2. pelno (nuostolių) ataskaitos 3002 formą (62.5 KB download icon);
  3. nuosavo kapitalo struktūros ataskaitos 3003 formą (70.5 KB download icon);
  4. minimalaus nuosavo kapitalo įvertinimo ataskaitos 3004 formą (57 KB download icon);
  5. ne gyvybės draudimo tarpininkavimo veiklos statistinės ataskaitos 3005 formą (31.5 KB download icon);
  6. gyvybės draudimo tarpininkavimo veiklos statistinės ataskaitos 3006 formą (28.5 KB download icon).
 3. Pripažinti netekusiais galios:
  1. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. birželio 1 d. nutarimą Nr. N-79 „Dėl Draudimo brokerių įmonių finansinių ataskaitų teikimo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 90-3347);
  2. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. N-169 „Dėl Draudimo brokerių įmonių statistinių apyskaitų formų ir draudimo brokerių įmonių statistinių apyskaitų pildymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 182-6768);
  3. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. balandžio 4 d. nutarimą Nr. N-47 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. birželio 1 d. nutarimo Nr.  N-79 „Dėl Draudimo brokerių įmonių finansinių ataskaitų teikimo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 39-1431);
  4. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. N-110 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. N-169 „Dėl Draudimo brokerių įmonių statistinių apyskaitų formų ir draudimo brokerių įmonių statistinių apyskaitų pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 137-5266);
  5. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2006 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. N-114 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. N-79 „Dėl Draudimo brokerių įmonių finansinių ataskaitų teikimo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ papildymo“ (Žin., 2006, Nr. 140-5385);
  6. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011 m. rugpjūčio 2 d. nutarimą Nr. N-296 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. N-169 „Dėl Draudimo brokerių įmonių statistinių apyskaitų formų ir draudimo brokerių įmonių statistinių apyskaitų pildymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 100-4747);
  7. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2011 m. rugpjūčio 30 d. nutarimą Nr. N-316 „Dėl Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. birželio 1 d. nutarimo Nr. N-79 „Dėl Draudimo brokerių įmonių finansinių ataskaitų teikimo Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 108-5139).
 4. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.
Valdybos pirmininkas   Vitas Vasiliauskas
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-24