Lietuvos bankas

Dalyvaujame daugiau kaip 150 įvairių komitetų, darbo grupių ir jų pogrupių, kuriuos įsteigė Europos Taryba, Europos Komisija, Europos sisteminės rizikos valdyba ir Europos priežiūros institucijos, veikloje. Svarbiausi organai, kuriuose dalyvauja Lietuvos bankas, yra Ekonomikos ir finansų reikalų taryba, Ekonomikos ir finansų komitetas ir Europos sisteminės rizikos valdyba.

Ekonomikos ir finansų reikalų (ECOFIN) taryba yra viena iš 10 ES Tarybos sudėčių, atsakinga už ES politiką šiose trijose pagrindinėse srityse: ekonominė politika, apmokestinimo klausimai ir finansinių paslaugų reguliavimas. ECOFIN taryboje kas mėnesį posėdžiauja ES šalių narių ekonomikos ir finansų ministrai. Kartą per pusmetį ši taryba susitinka ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje neformaliam posėdžiui.

Lietuvos bankas ir ECOFIN taryba: Lietuvos banko valdybos pirmininkas kartu su finansų ministru dalyvauja neformaliuose ECOFIN tarybos posėdžiuose, kurie rengiami ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje kartą per pusmetį. Tai yra svarbus forumas, kuriame neformaliai aptariamos šalių pozicijos svarstomais klausimais.

Ekonomikos ir finansų komitetas (EFK) – tai politinio lygmens patariamasis ECOFIN tarybos organas, įsteigtas valstybių narių ekonominės politikos koordinavimui skatinti. Komiteto posėdžiai vyksta dvejopos sudėties: dalyvaujant tik finansų ministerijų atstovams arba kartu su nacionalinių centrinių bankų atstovais. Posėdžiai dalyvaujant ir nacionalinių centrinių bankų atstovams vyksta 6 kartus per metus. Lietuvos bankui šiame komitete atstovauja Tarptautinių ryšių departamentas.

Europos finansų priežiūros institucijų sistema

Dalyvaujame Europos finansų priežiūros institucijų sistemoje. Ši sistema sudaryta iš Europos sisteminės rizikos valdybos, atsakingos už Europos Sąjungos šalių finansų sistemoms kylančios (makrolygmens) rizikos ribojimo priežiūrą, ir 3 Europos priežiūros institucijų, atsakingų už Europoje veikiančiose finansų įstaigose galinčios atsirasti (mikrolygmens) rizikos ribojimo priežiūrą.

Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) atsako už ES finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą. Pagrindinis šios institucijos sprendimus priimantis organas – Bendroji valdyba. Balsavimo teisę šioje valdyboje turi: ECB Pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas, visų ES nacionalinių centrinių bankų valdytojai, Europos Komisijos atstovas, Europos priežiūros institucijų pirmininkai, Patariamojo techninio komiteto ir Patariamojo mokslinio komiteto pirmininkai. Be to, Bendrosios valdybos veikloje be balsavimo teisės dalyvauja nacionalinių priežiūros institucijų atstovai bei Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.

Lietuvos bankas ir Europos sisteminės rizikos valdyba. Lietuvos banko valdybos pirmininkas yra šios institucijos Bendrosios valdybos narys, turintis balsavimo teisę. Įprastai Bendrosios valdybos susitikimai vyksta 4 kartus per metus.

Mikrolygmens rizikos ribojimą užtikrina 3 institucijos:

Šiose institucijose pagrindinis sprendimų priėmimo organas yra Stebėtojų taryba, kurią sudaro kiekvienos ES valstybės priežiūros institucijos atstovai ir Europos priežiūros institucijų valdybos pirmininkas. Europos Komisijos, Europos sisteminės rizikos valdybos ir Europos Centrinio Banko atstovai dalyvauja stebėtojų teisėmis.

Lietuvos bankas ir Europos priežiūros institucijos. Europos priežiūros institucijų bei jų komitetų ir darbo grupių veikloje dalyvauja Lietuvos banko Priežiūros tarnybos bei Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos atstovai, kurie sprendžia ES finansų rinkai aktualius klausimus ir deramai išreiškia Lietuvos banko poziciją. Plačiau apie Europos finansinį stabilumą skaitykite čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-05