Lietuvos bankas

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje tarp svarbiausių valstybės institucijų nurodytas Lietuvos bankas – centrinis bankas Lietuvos Respublikoje. Jis reguliariai atsiskaito Lietuvos Respublikos Seimui, kuris yra Lietuvos banko steigėjas. Kartu mūsų organizacija laikosi šiuolaikiniams moderniems nacionaliniams centriniams bankams būdingo atskaitingumo visuomenei principo, kuris įgyvendinamas veiklos skaidrumu: visuomenei nuolat teikiama objektyvi ir išsami informacija apie banko veiklą, aiškinami ir pagrindžiami sprendimai bei jų motyvai. Veiklos skaidrumas yra viena iš esminių mūsų organizacijos institucinių vertybių.

Laikydamasis Lietuvos banko įstatyme numatyto atskaitomybės reikalavimo, per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia viešai Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada. Šios ataskaitos rengiamos pagal Eurosistemos nariams ECB nustatytus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reikalavimus, o rinkinyje pateikiamas balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita yra tokios pat struktūros kaip kitų euro zonos centrinių bankų.

Du kartus per metus Valdybos pirmininkas Seimui teikia Pranešimą apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą. Pranešimai skelbiami ir Lietuvos banko interneto svetainėje.

Seimo Biudžeto ir finansų komiteto motyvuotu prašymu Lietuvos bankas teikia konfidencialią informaciją apie tai, kaip vykdoma makroprudencinė politika, skirta finansų sistemos stabilumui užtikrinti. Dėl jos Lietuvos banko valdybos pirmininkas kartą per metus, kylant finansų krizės grėsmei, – dar dažniau kviečiamas į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto klausymus.

Mūsų organizacijos veiklos skaidrumas užtikrinamas įgyvendinant Lietuvos banko komunikacijos politiką (37.2 KB download icon). Pagrindinis informacijos apie Lietuvos banko funkcijas, veiklą ir priimtus sprendimus sklaidos visuomenei kanalas yra mūsų interneto svetainė www.lb.lt. Visuomenės ir jos įvairių tikslinių grupių informavimui taip pat naudojamos socialinės paskyros, rengiami ir platinami pranešimai žiniasklaidai, internete skelbiami elektroniniai leidiniai lietuvių ir anglų kalbomis, vyksta ekskursijos Lietuvos banko Pinigų muziejuje, organizuojami renginiai.

Lietuvos bankas skelbia Metų ataskaitą. Joje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant finansų rinkos priežiūrą, makroprudencinę politiką ir kitas įstatymų numatytas funkcijas, informuoja apie šalies makroekonominę padėtį – pateikdamas pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat įvertina banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Kas ketvirtį skelbiama informacija apie vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį Lietuvos banke.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-25