Lietuvos bankas
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Rodyti visą sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs matote įrašų sąrašą, sudarytą pagal nustatytas filtro kategorijas. Norėdami peržiūrėti visą sąrašą, panaikinkite filtro nustatymus.

Straipsnių serija „Analizė ir tyrimai“

Analize ir tyrimai.jpg

Analizės ir tyrimų serijos straipsniuose pateikiama Lietuvos banko specialistų renkamų ir sisteminamų duomenų analizė ir tyrimai.

Nr. 21
2023-12-01

Vartojimo kredito davėjų taikomos vartojimo kredito sutarčių nutraukimo praktikos analizė

 • Santrauka

  Analizė atlikta atsižvelgiant į jos atlikimo metu galiojusį vartojimo kredito sutarčių nutraukimo vartojimo kredito davėjo reikalavimu teisinį reguliavimą. 

Nr. 20
2022-07-21

Draudimo įmonių tvarumo rizikos valdymo praktikos analizė

 • Santrauka

  2021 m. liepos 6 d. Europos Komisija (EK) patvirtino naują tvarių finansų strategiją, kurios tikslas yra perėjimo prie tvaresnės ekonomikos finansavimo užtikrinimas. Kaip ir dauguma kitų centrinių bankų, Lietuvos bankas palaiko EK prioritetus ir pabrėžia tvarių finansų vaidmenį ekonominėje raidoje. Atsižvelgdamas į vis didėjančią su tvarumu susijusios rizikos svarbą finansų įstaigų finansiniams rezultatams bei reputacijai, Lietuvos bankas atliko draudimo įmonių tvarumo rizikos valdymo praktikos analizę, kurioje įvertino jų pažangą integruojant tvarumo riziką į įmonių valdymo sistemas.

  Tvarumo veiksnių – aplinkos, socialinių ir valdymo (angl. environmental, social and governance, toliau – ESG) – vertinimas ir tobulinimas yra neatskiriama kiekvienos bendrovės veiklos dalis. Pamažu ESG principai tampa privalomi. Bendrovės, kurios kuo anksčiau pradeda laikytis ESG principų, gauna visokeriopą naudą – didina verslo atsparumą bei suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, klientų, partnerių ir kt.) pasitikėjimą.

  Šioje apžvalgoje analizuojamos 8 Lietuvoje įsisteigusios draudimo įmonės, kurių riziką ribojančią priežiūrą vykdo Lietuvos bankas. Šių bendrovių veiklos sritis ir specifika neretai lemia ir rizikos valdymo praktikos ypatumus. Gyvybės draudimo veiklą vykdančios įmonės daugiausia dėmesio skiria investavimo strategijai ir privalomų su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo reikalavimų vykdymui. Ne gyvybės – dėl klimato kaitos didėjančių gamtinių įvykių poveikiui draudimo veiklai.

Nr. 19
2022-07-21

Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas finansų įstaigose

 • Santrauka

  Lietuvos bankas, pagal kompetenciją atlikdamas rizikos vertinimu pagrįstą FRD priežiūrą, pažymi, kad FRD ne visais atvejaisskiria tinkamą dėmesį tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimui, FRD kyla sunkumų, susijusių su tarptautinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu praktikoje. Šioje Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo finansų įstaigose apžvalgoje Lietuvos bankas pateikia pagrindines įžvalgas dėl FRD taikomų priemonių įgyvendinant tarptautines sankcijas, ribojamąsias priemones.

  Apžvalgoje remiamasi ES, Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis bei gerąja praktika, Lietuvos banko 2021 m. gruodžio – 2022 m. gegužės mėn. atlikta 20 FRD (bankų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų) Tarptautinių sankcijų stebėsenos sistemų analize, pateikiama Analizės metu pastebėtų gerosios praktikos pavyzdžių, nurodoma atvejų, kada tarptautinių sankcijų įgyvendinimui taikomos priemonės turėtų būti tobulintinos, pavyzdžių.

Nr. 18
2022-05-12

Kapitalo rinkos plėtros priemonių planas

 • Santrauka

  Siekdamas paskatinti Lietuvos kapitalo rinkos stabilią ir konkurencingą plėtrą, naujų investuotojų pritraukimą ir esamų investuotojų aktyvumą bei naujų finansinių produktų kūrimą, taip pat sudaryti geresnes sąlygas šalies ūkio subjektams naudotis esamomis finansų rinkos priemonėmis ir pasiekti kitose valstybėse naudojamas finansavimo priemones, Lietuvos bankas parengė kapitalo rinkos plėtros priemonių planą, kuriame atsižvelgiama ne tik į rinkos dalyvių bei investuotojų pasiūlymus ir nurodomas problemas, bet ir į Lietuvos banko nustatytas problemas ir pasiūlymus, kaip šias problemas galima būtų išspręsti.