Išankstinis duomenų skelbimo kalendorius

 (Skelbiamas vykdant TVF patvirtintų Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus)

      Duomenų skelbimas**  
Rodiklių grupė Periodiš-
kumas*
Pastabos  Balandis  Gegužė Birželis  Liepa  Duomenis
skelbia
Realusis sektorius
Nacionalinės sąskaitos (BVP) K       1
2017-I
  Lietuvos statistikos departamentas
Parduotos produkcijos indeksas M   21
2017 03
22
2017 04
21
2017 05
21
2017 06
Lietuvos statistikos departamentas
Perspektyvas įvertinantys rodikliai M   28
2017 04
31
2017 05
30
2017 06
28
2017 07
Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: užimtumas K     12
2017-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: nedarbo lygis K     12
2017-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Darbo rinka: vidutinis darbo užmokestis K     26
2017-I
    Lietuvos statistikos departamentas
Vartotojų kainų indeksas M   10
2017 03
9
2017 04
8
2017 05
11
2017 06
Lietuvos statistikos departamentas
Gamintojų kainų indeksas M   11
2017 03
10
2017 04
9
2017 05
12
2017 06
Lietuvos statistikos departamentas
Fiskalinis sektorius
Valdžios sektoriaus duomenys K  

 21
2016-IV

 

26
2017-I

 

Finansų ministerija
Centrinės valdžios duomenys M    28
2017 03
31
2017 04
30
2017 05
31
2017 06
Finansų ministerija
Centrinės valdžios skola M    28
2017 03
 31
2017 04
30
2017 05
31
2017 06
Lietuvos statistikos departamentas
Finansų sektorius
Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius M   28
2017 03 31
 29
2017 04 30
28
2017 05 31
27
2017 06 30
Lietuvos bankas
Lietuvos banko balansas M1   14
2017 03 31
 12
2017 04 30
14
2017 05 31
14
2017 06 30
Lietuvos bankas
Investicinių fondų balanso statistika M5   19
2017 02 28
23
2017 03 31
19
2017 04 30
20
2017 05 31
Lietuvos bankas
Palūkanų normos: D, M 1/         Lietuvos bankas
* Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normos M   28
2017 03
 29
2017 04
28
2017 05
27
2017 06
Lietuvos bankas
* Tarpbankinio skolinimo palūkanų normos M    11
2017 03
 10
2017 04
9
2017 05
12
2017 06
Lietuvos bankas
Mokėjimų statistika K     8
2017-I
    Lietuvos bankas
Finansinių sąskaitų statistika K1    10
2016-IV
    10
2017-I
Lietuvos bankas
Akcijų kainų indeksai D 2/         Vertybinių popierių birža NASDAQ OMX Vilnius, Lietuvos bankas
Išorės sektorius
Mokėjimų balansas (ketvirčio) K       21
2017-I
  Lietuvos bankas
Mokėjimų balansas (mėnesio) M3   13
2017 02
15
2017 03
 13
2017 04
 14
2017 05
Lietuvos bankas
Oficialiosios tarptautinės atsargos M2   7
2017 03 31
 5
2017 04 30
7
2017 05 31
7
2017 06 30
Lietuvos bankas
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas M4    10
2017 03 31
 10
2017 04 30
9
2017 05 31
 10
2017 06 30
Lietuvos bankas
Užsienio prekyba M3    7
2017 02
 10
2017 03
9
2017 04
10
2017 05
Lietuvos statistikos departamentas
Tarptautinių investicijų balansas K        21
2017-I
  Lietuvos bankas
Tiesioginės užsienio investicijos K        30
2017-I
  Lietuvos bankas
Bendroji šalies skola užsieniui K        21
2017-I
  Lietuvos bankas
Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas K        28
2017-I
  Lietuvos bankas
Grynoji šalies skola užsieniui K        21
2017-I
  Lietuvos bankas
Valiutų santykiai D 3/         Lietuvos bankas
Duomenys apie gyventojus
Gyventojų skaičius Mt 4/

 

 

 

 

Lietuvos statistikos departamentas
* D - kasdieniai duomenys; jei kitaip nenurodyta, skelbiami tą pačią dieną.
M - mėnesiniai (arba mėnesio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per mėnesį po ataskaitinio mėnesio pabaigos.
M1 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per dvi savaites jam pasibaigus.
M2 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per savaitę jam pasibaigus.
M3 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 6-7 savaites jam pasibaigus.
M4 - ataskaitinio mėnesio pabaigos duomenys turi būti paskelbti per 10 dienų jam pasibaigus.
M5 - ataskaitinio mėnesio duomenys turi būti paskelbti per 35 darbo dienas jam pasibaigus.
K - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys; turi būti paskelbti per ketvirtį po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
K1 - ketvirtiniai (arba ketvirčio pabaigos) duomenys turi būti paskelbti per 100 dienų ataskaitiniam ketvirčiui pasibaigus.
Mt - metiniai duomenys; turi būti paskelbti per 2 mėnesius ataskaitiniams metams pasibaigus.
** Pateikiamos datos, kada duomenys paskelbiami pirmą kartą. Laikotarpis (arba data), kurio duomenys skelbiami, nurodytas antroje atitinkamo langelio eilutėje.
 
1/ Aukcionuose parduotų Vyriausybės vertybinių popierių pelningumas skelbiamas aukciono dieną.
2/ Duomenys atnaujinami kasdien. Lietuvos bankas, vykdydamas Duomenų platinimo specialiųjų standartų reikalavimus, savo svetainėje Internete pateikia nuorodą į Vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius svetainę.
3/ Valiutų santykiai skelbiami kasdien.
4/ DPSS apibrėžia tik metinių duomenų skelbimą.