Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas

      Pasirinkite datą:  
20140531.xls
Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas1
2014 m. gegužės 31 d.; mln. JAV dolerių

I. Oficialiosios tarptautinės atsargos ir kitas turtas užsienio valiutomis (apytikslė rinkos vertė)

A. Oficialiosios tarptautinės atsargos8 088,1
1. Užsienio valiutų atsargos (konvertuojamosiomis užsienio valiutomis)7 261,3
a) vertybiniai popieriai25 965,9
iš jų išleisti rezidentų skyrių arba kontroliuojamų institucijų užsienyje 
– nuosavybės vertybiniai popieriai481,8
– obligacijos ir vekseliai4 849,6
– pinigų rinkos priemonės634,5
b) grynieji pinigai ir indėliai3:1 295,4
i) kituose nacionaliniuose centriniuose bankuose, TAB ir TVF1 292,1
ii) bankuose, turinčiuose pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje 
iš jų bankų rezidentų skyriuose arba kontroliuojamose institucijose užsienyje 
iii) bankuose, turinčiuose pagrindinę buveinę ne atskaitingoje šalyje3,3
iš jų bankų nerezidentų skyriuose arba kontroliuojamose institucijose šalyje 
2. Atsargų pozicija TVF0,1
3. SST lėšos211,6
4. Auksas (įskaitant aukso indėlius ir aukso apsikeitimo sandorius)4234,5
– kiekis mln. Trojos uncijų0,187
5. Kitos atsargos (nurodyti)380,7
– išvestinės finansinės priemonės 
– paskolos ne bankams nerezidentams 
– kitos5380,7
B. Kitas turtas užsienio valiutomis (nurodyti)284,8
– vertybiniai popieriai, neįtraukti į oficialiąsias tarptautines atsargas68,8
– indėliai, neįtraukti į oficialiąsias tarptautines atsargas215,5
– paskolos, neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas 
– išvestinės finansinės priemonės, neįtrauktos į oficialiąsias tarptautines atsargas0,5
– auksas, neįtrauktas į oficialiąsias tarptautines atsargas 
– kitas 

II. Turtui užsienio valiutomis įtakos turėsiantys iš anksto nustatyti trumpalaikiai grynieji srautai (nominalioji vertė)

  Iš viso Pagal terminą (likęs terminas)
iki 1 mėn. nuo 1 iki 3 mėn. nuo 3 iki 12 mėn.
1. Paskolos, vertybiniai popieriai ir indėliai užsienio valiutomis -3 059,6 -776,4 -177,1 -2 106,1
– nutekėjimai (–) pagrindinė suma -2 266,4 -715,3   -1 551,1
palūkanos -793,2 -61,1 -177,1 -554,9
– įplaukos (+) pagrindinė suma        
palūkanos        
2. Išankstinių ir ateities sandorių (įskaitant valiutos apsikeitimo sandorių antrąją operaciją), sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, bendros trumposios ir ilgosios pozicijos        
a) trumposios pozicijos (–)        
b) ilgosios pozicijos (+)        
3. Kiti (nurodyti) -66,9   -12,6 -54,3
– nutekėjimai, susijusę su atpirkimo sandoriais (–) -66,9   -12,6 -54,3
– įplaukos, susijusios su atvirkštiniais atpirkimo sandoriais (+)        
– prekybos kreditas (–)        
– prekybos kreditas (+)        
– kitos mokėtinos sumos (–)        
– kitos gautinos sumos (+)        

III. Turtui užsienio valiutomis įtakos turėsiantys sąlyginiai trumpalaikiai grynieji srautai (nominalioji vertė)

  Iš viso Pagal terminą (likęs terminas)
iki 1 mėn. nuo 1 iki 3 mėn. nuo 3 iki 12 mėn.
1. Sąlyginiai įsipareigojimai užsienio valiutomis -9,9 -0,5 -2,6 -6,8
a) užstatu apdraustos garantijos skoloms, grąžintinoms per 1 metus -9,9 -0,5 -2,6 -6,8
b) kiti sąlyginiai įsipareigojimai        
2. Vertybiniai popieriai užsienio valiutomis, išleisti su pasirinkimo galimybėmis (obligacijos su teise parduoti)        
3. Nepanaudotos besąlyginės kredito linijos, suteiktos šių institucijų:        
a) kitų nacionalinių reguliuojančių pinigų institucijų, TAB, TVF ir kitų tarptautinių organizacijų        
– kitų nacionalinių reguliuojančių pinigų institucijų (+)        
– TAB (+)        
– TVF (+)        
– kitų tarptautinių organizacijų (+)        
b) bankų ir kitų finansinių institucijų, turinčių pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje (+)        
c) bankų ir kitų finansinių institucijų, turinčių pagrindinę buveinę ne atskaitingoje šalyje (+)        
4. Nepanaudotos besąlyginės kredito linijos, suteiktos šioms institucijoms        
a) kitoms nacionalinėms reguliuojančioms pinigų institucijoms, TAB, TVF ir kitoms tarptautinėms organizacijoms        
– kitoms nacionalinėms reguliuojančioms pinigų institucijoms (–)        
– TAB (–)        
– TVF (–)        
– kitoms tarptautinėms organizacijoms (–)        
b) bankams ir kitoms finansinėms institucijoms, turinčioms pagrindinę buveinę atskaitingoje šalyje (–)        
c) bankams ir kitoms finansinėms institucijoms, turinčioms pagrindinę buveinę ne atskaitingoje šalyje (–)        
5. Pasirinkimo sandorių, sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos        
a) trumposios pozicijos        
i) įsigytos teisės parduoti        
ii) prisiimtos prievolės parduoti        
b) ilgosios pozicijos        
i) įsigytos teisės pirkti        
ii) prisiimtos prievolės pirkti        
PRO MEMORIA: Pelningi pasirinkimo sandoriai
1. Einamaisiais valiutų keitimo santykiais        
a) trumpoji pozicija        
b) ilgoji pozicija        
2. +5 % (5 % atpigimas)        
a) trumpoji pozicija        
b) ilgoji pozicija        
3. –5 % (5 % pabrangimas)        
a) trumpoji pozicija        
b) Ilgoji pozicija        
4. +10 % (10 % atpigimas)        
a) trumpoji pozicija        
b) ilgoji pozicija        
5. –10 % (10 % pabrangimas)        
a) trumpoji pozicija        
b) ilgoji pozicija        
6. Kita (nurodyti)        
a) trumpoji pozicija        
b) ilgoji pozicija        

IV. Pastabų straipsniai

1. Pateikiami įprastu dažnumu ir laiku
a) trumpalaikiai įsiskolinimai šalies valiuta, kurie indeksuojami pagal valiutų keitimo santykį 
b) finansinės priemonės, išreikštos užsienio valiutomis, už kurias atsiskaitoma kitais būdais (pvz., šalies valiuta) 
– išvestinės priemonės (išankstiniai, ateities ir pasirinkimo sandoriai) 
– trumposios pozicijos 
– ilgosios pozicijos 
– kitos priemonės 
c) įkeistas turtas 
– įtrauktas į oficialiąsias tarptautines atsargas 
– įtrauktas į kitą turtą užsienio valiutomis 
d) paskolinti ir pagal atpirkimo sandorius užstatyti vertybiniai popieriai314,7
– paskolinti arba suteikti kaip užstatas ir įtraukti į I dalį-66,0
– paskolinti arba suteikti kaip užstatas, bet neįtraukti į I dalį 
– pasiskolinti arba įsigyti kaip užstatas ir įtraukti į I dalį 
– pasiskolinti arba įsigyti kaip užstatas, bet neįtraukti į I dalį380,7
e) išvestinių finansinių priemonių turtas (grynasis, įvertintas rinkos kaina)0,5
– išankstiniai sandoriai 
– ateities sandoriai 
– apsikeitimo sandoriai0,5
– pasirinkimo sandoriai 
– kiti 
f) ilgesnio nei vieni metai likutinio termino išvestinės priemonės (išankstiniai, ateities ar pasirinkimo sandoriai) 
– išankstinių ir ateities sandorių (įskaitant valiutos apsikeitimo sandorių antrąją operaciją), sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos 
a) trumposios pozicijos (–) 
b) ilgosios pozicijos (+) 
– pasirinkimo sandorių, sudarytų užsienio valiutomis šalies valiutos atžvilgiu, agreguotos trumposios ir ilgosios pozicijos 
a) trumposios pozicijos 
i) įsigytos teisės parduoti 
ii) prisiimtos prievolės parduoti 
b) ilgosios pozicijos 
i) įsigytos teisės pirkti 
ii) prisiimtos prievolės pirkti 
2. Pateikiami rečiau
a) atsargų sudėtis (pagal valiutų grupes)68 088,1
– valiutos, esančios SST krepšelyje7 217,7
– valiutos, nesančios SST krepšelyje870,5
– pagal atskiras valiutas (pasirinktinai) 

Pastabos:

1 Finansinės priemonės užsienio valiutomis perskaičiuojamos nacionaline valiuta, tada – ataskaitine valiuta, taikant ataskaitinės datos oficialius užsienio valiutų keitimo santykius, kuriuos skelbia Lietuvos bankas, remdamasis valiutų keitimo santykiais užsienio rinkose.(Atgal)
2 Vertybiniai popieriai perkainojami kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną pagal antrinėse rinkose skelbiamų vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo kainų vidurkį. Sukauptos pajamos įskaitomos į ataskaitinės datos vertybinių popierių vertę.(Atgal)
3 Nuo 2005 m. sausio mėn. sukauptos pajamos įskaitomos į ataskaitinės datos indėlių likutį.(Atgal)
4 Auksas perkainojamas kartą per mėnesį pagal paskutinę darbo dieną užfiksuotą Londono lydinių biržoje aukso kainą.(Atgal)
5 Apima Lietuvos banko suteiktas paskolas už vertybinių popierių užstatą (atvirkštinius atpirkimo sandorius).(Atgal)
6 Oficialiosios tarptautinės atsargos; pateikiama įprastu dažnumu ir laiku.(Atgal)

Atnaujinimo data: 2014 06 06