Duomenys apie bank� sistemos likvidumo b�kl�
 Rodikli� istorija  Mln. LTL
Privalom�j� atsarg� kontroliuojamasis laikotarpis: nuo 2014 12 24 iki 2015 01 23
Bank� sistemos privalomosios atsargos litais nurodytu privalom�j� atsarg� laikymo laikotarpiu (1a)-  
Bank� sistemos privalomosios atsargos u�sienio valiuta nurodytu privalom�j� atsarg� laikymo laikotarpiu (1b)-  
2015 01 01 d. duomenys:Pokytis per dien�
Bank� sistemos atsarg� atsiskaitym� s�skaitose Lietuvos banke vidurkis per visas pra�jusias nurodyto laikymo laikotarpio kalendorines dienas, �skaitant 2015 01 01 dien� (2a)...  
Bank� sistemos atsargos atsiskaitym� s�skaitose Lietuvos banke (3a)...  
Bank� sistemos atsarg� litais perteklius (+), tr�kumas (-) (4a)...  
Pagrindiniai atsarg� litais pertekliaus (tr�kumo) poky�io veiksniai (atsargas didino (+), ma�ino (-)):
Vald�ios ind�li� Lietuvos banke poveikis (5b)  0,00
Gryn�j� pinig� poveikis (6b)  0,00
Bazin�s valiutos keitimo sandori� ir kit� Lietuvos banko operacij� su bankais poveikis (7b)  0,00
Privalom�j� atsarg� poveikis (8b)  ...
Kiti straipsniai (9b)  0,00
Autonominiai atsarg� veiksniai:
Grynasis turtas u�sienio valiuta (10a)22 918,45  
Lietuvos banko i�leist� � apyvart� gryn�j� pinig� kiekis (11a)5 787,28  
Apmok�tinos sumos (12a)98,18  
Vald�ios ind�liai litais (13a)767,04  
Grynosios pretenzijos nerezidentams ir kitas finansinis turtas litais (14a)116,62  
Kiti straipsniai (grynoji vert�) (15a)1 796,47  
Bank� sistemos atsarg� pertekliaus (tr�kumo) prognoz�1
7 kalendorini� dien� bank� sistemos atsarg� pertekliaus (tr�kumo) vidurkio prognoz� (2015 01 02 - 2015 01 08) (16a)0,00  
Bank� sistemos atsarg� pertekliaus (tr�kumo) vidurkio per vis� privalom�j� atsarg� laikymo laikotarp� prognoz� (2014 12 24 - 2015 01 23) (17a)0,00  
1 Prognozuojant atsargas �traukiami �ie veiksniai: Vald�ios ind�li� poveikis, gryn�j� pinig� pirkimas/pardavimas, bank� su Lietuvos banku sudaryti bazin�s valiutos keitimo sandoriai ir privalom�j� atsarg� �taka
Atsarg� perteklius (tr�kumas): 4a=3a-1a
Bank� sistemos atsarg� suma: 3a=10a-11a-12a-13a-14a-15a
Vald�ios ind�li� Lietuvos banke poveikis: 5b=[13a padid�jimas (-)/suma��jimas (+)]+[vald�ios institucij� valiutos pardavimas(+)/pirkimas(-) Lietuvos banke]+ [vald�ios institucij� pervedimai i�(+)/�(-) kit� ind�linink� ne bank� s�skaitas Lietuvos banke]
Gryn�j� pinig� poveikis: 6b=[11a padid�jimas(-)/suma��jimas(+)]+[12a padid�jimas(-)/suma��jimas(+)]�ios lentel�s vir�uje pateikiama bank� sistemos privalom�j� atsarg� reikalavimo suma per laikymo laikotarp� (1a ir 1b eilut�s).

Toliau pateikiami paskutin�s pra�jusios dienos duomenys apie:

  • bank� laikomas atsargas ir atsarg� pertekli� arba tr�kum� lyginant su privalomosiomis atsargomis (2-4 eilut�s);
  • pagrindinius atsarg� pertekliaus (tr�kumo) poky�i� veiksnius;
  • autonominius atsarg� veiksnius, apskai�iuotus pagal Lietuvos banko balanso duomenis (10-15 eilut�s);

Paskutin�je dalyje pateikiama bank� sistemos atsarg� pertekliaus (tr�kumo) vidurkio prognoz�, kuri yra kasdien atnaujinama: atsarg� pertekliaus (tr�kumo) vidurkis per 7 kalendorines dienas (16a) ir per visas privalom�j� atsarg� laikymo laikotarpio dienas (17a).

Atsarg� perteklius (tr�kumas) prognozuojamas i�skaidant pagrindinius autonominius veiksnius ir numatant atskir� j� komponent� �tak� bank� atsargoms. Atliekant prognoz� naudojami Lietuvos banko ir i� kit� �altini� gaunami duomenys. Finans� ministerijos pajamos ir i�laidos prognozuojamos sudarant model� su fiktyviais kintamaisiais mok�jimo pik� dienomis, gryn�j� pinig� �taka prognozuojama taikant regresijos metodus. �ios prognoz�s tikslas � numatyti autonomini� veiksni� �tak� bank� atsargoms, o ne b�sim� real� atsarg� lyg�, tod�l sudarant apibendrint� atsarg� prognoz� yra �traukiami tik komercini� bank� su Lietuvos banku jau sudaryti valiutos keitimo sandoriai, u� kuriuos gali b�ti jau atsiskaityta ar bus atsiskaityta ateityje. � prognoz� n�ra �traukiami galimi nauji komercini� bank� valiutos keitimo sandoriai, tod�l bankams sudarius naujus sandorius pateikiama atsarg� pertekliaus (tr�kumo) prognoz� gali pasikeisti.

Viso laikotarpio atsarg� prognoz�, j� sudarant laikotarpio prad�ioje, iki laikotarpio vidurio, yra gana netiksli d�l �i� prie�as�i�:

  • pagrindinis �ios prognoz�s tikslas � numatyti pagrindini� autonomini� veiksni� kasdienin� �tak� bank� atsargoms, o ne bendr� veiksni� �tak� per vis� privalom�j� atsarg� laikotarp�;
  • atsargas veikia naujai sudaromos bank� valiutos keitimo operacijos, kurios, n�ra �trauktos � pradin� prognoz�;
  • laikotarpio prad�ioje net ma�os paklaidos �taka viso laikotarpio sukauptam vidurkiui yra didel�.

[� vir��]