Veikla

n351/lb_kryptys.jpgLietuvos bankas yra šalies centrinis bankas.

n351/video22.jpg
Žiūrėti vaizdo reportažus apie Lietuvos banko veiklą


Lietuvos banko misija – siekti darnios ir tvarios šalies ekonominės plėtros įgyvendinant pinigų ir makroprudencinę politiką, puoselėjant patikimą ir veiksmingą šalies finansų sistemos funkcionavimą.
 
Lietuvos banko vizija – pažangus, iniciatyvus ir atvirai veikiantis centrinis bankas – Eurosistemos narys, optimaliais ištekliais kuriantis kuo didesnę naudą visuomenei.

Kasdienėje veikloje Lietuvos bankas vadovaujasi šiomis institucinėmis vertybėmis:

ištikimybė visuomenės interesams. Siekiama, kad kiekvienas priimamas sprendimas tarnautų visuomenės interesams;

kompetencija ir kokybė. Instituciniai sprendimai ir vertinimai grindžiami tarnautojų profesiniu išmanymu ir kokybišku darbu;

veiklos skaidrumas. Nuolat teikiama objektyvi ir išsami informacija apie veiklą, aiškinami ir pagrindžiami sprendimai bei jų motyvai.

Lietuvos banko pagrindinis tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdamas savo pagrindinio tikslo Lietuvos bankas yra nepriklausomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybės įstaigų.

Pagal savo kompetenciją Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansinių paslaugų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Mūsų šalyje sukurta tarptautinę praktiką atitinkanti veiksminga finansų rinkos dalyvių priežiūros sistema. Taip ją įvertino tokia kompetentinga pasaulinė finansų institucija kaip Tarptautinis valiutos fondas. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams išduoda licencijas teikti licencines finansines paslaugas ir prižiūri jų veiklą. Kaip priežiūros institucija, Lietuvos bankas stebi, ar finansų rinkos dalyviai laikosi įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytų reikalavimų, tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, tarptautinių organizacijų rekomenduojamų saugios ir patikimos veiklos reikalavimų. Lietuvos bankas taip pat nagrinėja vartotojų ir prižiūrimų įstaigų tarpusavio ginčus, teikia rekomendacijas, kaip, Lietuvos banko nuomone, turėtų būti išspręstas konkretus ginčas tarp vartotojo ir finansų įstaigos.

Lietuvos bankas nuolat atlieka Lietuvos ekonomikos stebėseną, analizę ir numato galimas ekonomikos raidos perspektyvas. Ekonominiai tyrimai leidžia nustatyti galimas grėsmes šalies finansų sistemos, ypač bankų sektoriaus, stabilumui ir įvertinti šios sistemos gebėjimą atlaikyti nepalankių vidaus bei išorės sukrėtimų poveikį.

Vykdydamas savo veiklą Lietuvos bankas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taiko pasaulio centrinių bankų praktikos suformuotus veiklos standartus.

 

 

Atnaujinta 2012-01-01