Tarptautinis valiutos fondas

n3976/imflogo1.jpg

Tarptautinis valiutos fondas (TVF, Fondas) – 188 valstybes nares turinti tarptautinė finansų organizacija, įkurta 1944 metais Breton Vudse (JAV) vykusioje Jungtinių Tautų konferencijoje. Fondo įkūrimo tikslas - skatinti tarptautinį bendradarbiavimą pinigų ir valiutų kursų politikoje, stiprinti pasaulio ekonomikos augimą, didinti užimtumą bei suteikti laikiną finansinę pagalbą šalių narių mokėjimų balanso problemoms spręsti.

Lietuva šios organizacijos nare tapo 1992 m. Lietuvos ir TVF bendradarbiavimas yra grindžiamas TVF Steigimo sutarties ekonominėmis IV straipsnio konsultacijomis. Šis sutarties straipsnis įpareigoja šalis nares įgyvendinti šalies ir globalų finansinį bei ekonominį stabilumą užtikrinančią ekonominę ir finansų politiką. TVF vykdo nuolatinę šalių narių stebėseną ir teikia rekomendacijas minėtam stabilumui pasiekti ir išlaikyti. TVF atstovai kiekvienais metais lankosi Lietuvoje, vertina ekonominę padėtį ir  vystymosi tendencijas. Lietuva taip pat dalyvauja TVF Finansų sektoriaus įvertinimo programoje. Išsamesnė informacija apie Lietuvos ir TVF bendradarbiavimą yra pateikiama TVF interneto svetainėje.

TVF aukščiausias valdymo organas yra Valdytojų valdyba, į kurią visos šalys narės deleguoja po vieną valdytoją ir jį pavaduojantį asmenį. Lietuvą TVF Valdytojų valdyboje atstovauja Lietuvos banko valdybos pirmininkas. Valdytojų valdyba aptarti svarbiausių pasaulio ekonomikos ir Fondo politikos klausimų paprastai susirenka du kartus per metus (TVF/Pasaulio banko (PB) pavasariniai ir metiniai susitikimai).

TVF darbinis organas yra Vykdančioji valdyba, kurioje visas šalis nares atstovauja 24 vykdantieji direktoriai. Kiekvienai šaliai TVF narei skiriama atitinkama kvota, išreikšta specialiosiomis skolinimosi teisėmis (SST). Visų šalių kvotų įmokos sudaro finansinį TVF pagrindą. Šalies kvota atspindi jos santykinį svorį pasaulio ekonomikoje, balsavimo galią ir įtaką pačiame Fonde, nustato šalies finansinius įsipareigojimus TVF ir galimo skolinimosi iš jo dydį. Lietuvos kvota šiuo metu siekia 183,9 mln. SST.

Lietuva TVF priklauso Šiaurės ir Baltijos šalių (ŠBŠ) grupei. Į šią grupę yra susibūrusios ir jas atstovaujantį vykdantįjį direktorių kartu renka 8 šalys: Danija, Estija, Islandija, Latvija, Norvegija, Suomija, Švedija ir Lietuva. Bendras ŠBŠ grupės santykinės kvotos dydis (3,343 proc.) ir balsų skaičius (3,395 proc. visų TVF balsų), geografiškai ir ideologiškai homogeniška struktūra, demokratiškais principais ir taisyklėmis grindžiamas bendradarbiavimas užtikrina subalansuotą ir efektyvų visų jos šalių, tame tarpe ir Lietuvos, atstovavimą Fonde. ŠBŠ grupė laikoma viena iš vieningiausių, skaidriausių ir labiausiai struktūrizuotų koalicijų Tarptautiniame valiutos fonde, kurioje visoms šalims užtikrinama galimybė būti tinkamai atstovaujamomis, įsitraukiant į bendrų pozicijų svarbiausiais TVF politikos klausimais rengimo ir pristatymo procesus, vadovaujantis demokratiškais principais ir patvirtintais darbo metodais.

Svarbiausias ŠBŠ grupės sprendimų priėmimo organas yra 1999 m. įkurtas Šiaurės ir Baltijos šalių Pinigų ir finansų komitetas. Kiekvienos šalies centrinis bankas ir finansų ministerija į jį deleguoja po vieną narį bei jį pavaduojantį narį. Komiteto susitikimų metu, kurie paprastai vyksta du kartus per metus prieš TVF/PB pavasario ir metinius susitikimus, yra tvirtinamos ŠBŠ grupės darbo programos, derinamos bendros pozicijos aktualiausiais Fondo politikos klausimais, sprendžiami kiti Šiaurės ir Baltijos šalių politiniai ir strateginiai bendradarbiavimo klausimai.

Bendra Europos Sąjungos pozicija TVF politikos klausimais yra derinama Europos Sąjungos Ekonomikos ir finansų komiteto ir jo pakomitečio Tarptautinio valiutos fondo reikalams susitikimuose.

Dokumentai (anglų kalba):

TVF IV straipsnio konsultacijos
TVF misijų baigiamieji pranešimai 
Lietuvos finansų sektoriaus vertinimas
TVF Šiaurės ir Baltijos šalių atstovybės ataskaitos 

IŠORINĖS NUORODOS