Pasirengimas euro įvedimui

2013 m. vasario 27 d. Vyriausybės sudarytos Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje koordinavimo komisijos tikslas buvo užtikrinti, kad Lietuva tinkamai pasirengtų įvesti eurą.

Pasinaudojus Europos Sąjungos valstybių patirtimi įvedant eurą buvo parengtas Nacionalinis euro įvedimo planas, kuriame numatytos pagrindinės euro įvedimo Lietuvoje gairės ir priemonės, užtikrinančios vartotojų interesų apsaugą, sklandų lito pakeitimą euru ir efektyvų visuomenės informavimą. Taip pat buvo parengtas išsamus Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių planas.

Vadovaujantis Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategija, vykdytas Lietuvos gyventojų informavimas apie euro įvedimą Lietuvoje.

Taip pat priimtas Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas, kuriame nustatyta pasirengimo įvesti eurą, litų keitimo į eurus, litais išreikštų verčių perskaičiavimo į eurais išreikštas vertes šalyje įvedus eurą ir litų išėmimo iš apyvartos tvarka.

Lietuvos banko valdyba patvirtino Grynųjų pinigų keitimo gaires, kuriose nurodyti grynųjų pinigų keitimo įvedant eurą proceso dalyviai ir jų funkcijos, apsirūpinimo eurais, eurų ir litų tvarkymo bei kiti su grynųjų pinigų keitimu susiję principai.

Nuo 2007 m. veikia mokėjimo sistema TARGET2-LIETUVOS BANKAS, kuri yra Eurosistemos mokėjimo sistemos TARGET2 dalis. 

 

n8604/05_ateityje_euras.flv