Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2006 m. uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos monetų kalykla“ finansinę atskaitomybę.

1. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos monetų kalykla“ 2006 m. metinės finansinės atskaitomybės

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2006 m. uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos monetų kalykla“ finansinę atskaitomybę.

„Lietuvos monetų kalykla” 2006 m. turėjo 6,2 mln. litų pardavimo pajamų. 2006 m. grynasis pelnas yra 50,3 tūkst. litų.

Vilniuje veikiančios „Lietuvos monetų kalyklos” savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos bankas.

2. Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos monetų kalykla“ 2006 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo

Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimą „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lietuvos monetų kalykla“ 2006 m. paskirstytinojo pelno paskirstymo“.

Pelnas paskirstytas taip: pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą - 2513 litų; pelno dalis, skiriama darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir panašiems tikslams - 10 050 Lt; nepaskirstytasis pelnas, perkeliamas į kitus finansinius metus, - 501 185 Lt (įskaitant ankstesnių metų nepaskirstytąjį pelną).

3. Dėl sutikimo su Naftininkų kredito unijos įstatų pakeitimais

Lietuvos banko valdyba sutiko su Naftininkų kredito unijos (Juodeikių kaimas, Mažeikių rajonas) įstatų nuostatų, susijusių su kredito unijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos kompetencija, pakeitimais, patvirtintais 2007 m. vasario 26 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Jame nutarta pakeisti visuotinio narių susirinkimo kompetencija ir numatyta, kad jis patvirtina valdybos pasiūlytus paramos projektus. Pakeista ir unijos valdybos kompetencija - numatyta, kad, be kitų funkcijų, ji priima sprendimus dėl skolinimo kitoms kredito unijoms ar paskolų iš kitų kredito unijų ėmimo centrinės kredito unijos nustatyta tvarka, taip pat nustatyta, kad valdyba atsako už Pinigų plovimo prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimą. Padaryta ir kitų unijos įstatų pakeitimų.

4. Dėl sutikimo su Biržų kredito unijos įstatų pakeitimu

Lietuvos banko valdyba sutiko su Biržų kredito unijos įstatų nuostatos, susijusios su kredito unijos buveine, pakeitimu, patvirtintu 2007 m. vasario 22 d. įvykusiame visuotiniame kredito unijos narių susirinkime.

Pakeistuose įstatuose įrašytas naujas kredito unijos buveinės adresas.

5. Dėl leidimo tapti akcinės bendrovės Sampo banko stebėtojų tarybos nariu

Lietuvis banko valdyba išklausė informaciją apie numatomus pasikeitimus Sampo banko stebėtojų taryboje ir neprieštaravo dėl naujo stebėtojų tarybos nario rinkimo.

6. Informacija apie kredito unijų inspektavimų, vykusių per 2007 metų pirmąjį ketvirtį, rezultatus

Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie kredito unijų inspektavimo 2007 m. pirmąjį ketvirtį rezultatus. Bendrasis inspektavimas buvo atliktas devyniose kredito unijose: Biržų, Akademinėje (Kaunas), Zanavykų bankelis (Šakiai), Naftininkų (Juodeikių kaimas, Mažeikių rajonas), Mažeikių, Sudūvos parama (Marijampolė), Kaišiadorių, Šilalės ir „Taupyklė“ (Visaginas).

Inspektavimo metu patikrinta, ar kredito unijos laikosi Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančiųjų veiklą, kredito unijų įstatų, be to, patikrinta, kaip pašalinti praėjusių inspektavimų ataskaitose nurodyti trūkumai, išanalizuota kredito unijų organų veikla ir finansinė būklė (kredito bei likvidumo rizikos valdymas, kapitalas).

Inspektavimo metu nustatyta tam tikrų veiklos trūkumų ir juos nurodyta pašalinti.

Inspektavimo metu nustatyta, kad patikrintos kredito unijos vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.