Kredito įstaigos (bankai, kredito unijos)

n4158/kredito_ist.jpgKas yra kredito įstaiga?
Kredito įstaiga – tai įmonė, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu arba elektroninių pinigų išleidimu ir tvarkymu. Kredito įstaigos – tai komerciniai bankai, užsienio bankų atstovybės ir filialai, kredito unijos.

Kas yra kredito įstaigų veiklos priežiūra ir kas ją vykdo?
Lietuvoje kredito įstaigų veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos bankas. Kredito įstaigų priežiūros tikslas – stebėti, ar kredito įstaigos vykdo įstatymų ir Lietuvos banko teisės aktų nustatytus bei Tarptautinių apskaitos standartų (TAS) ir Bazelio komiteto sprendimų rekomenduojamus saugios ir patikimos bankininkystės standartus. Lietuvos bankas vykdo nuolatinę kredito įstaigų finansinės būklės analizę,
vertina jų veiklą, kontroliuoja, kaip vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai, analizuoja bankų sistemos veiklos rodiklius ir tendencijas. Lietuvos bankas nuolat inspektuoja ir tikrina kredito įstaigas (komercinius bankus paprastai ne rečiau kaip kartą per metus, kredito unijas – kas dveji metai). Inspektavimo metu daugiausia dėmesio skiriama didžiausios rizikos sritims – tikrinama, kaip valdoma kredito, likvidumo, rinkos ir operacinė rizikos, ar veiksmingas šių rizikų valdymas. Jei inspektavimo metu nustatoma kredito įstaigų veiklos trūkumų ar teisės aktų nesilaikymo atvejų, reikalaujama juos pašalinti, o prireikus, taikomos teisės aktuose nustatytos poveikio priemonės. 

Ar Lietuvos bankas prižiūri Lietuvoje viekiančius užsienio valstybių bankų filialus?
Užsienio valstybių bankų filialų Lietuvoje priežiūrą atlieka tos šalies, kurios jurisdikcijai priklauso užsienio bankas, priežiūros institucija. Lietuvos bankas yra atsakingas už filialų likvidumo normatyvo vykdymo priežiūrą, stebi jų indėlių koncentraciją, analizuoja finansinius rodiklius, turto ir įsipareigojimų pokyčius, pajamas ir sąnaudas, taikomas vidaus kontrolės priemones, atlieka patikrinimus pagal savo kompetenciją.

Kur galima rasti visų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų sąrašą?
Lietuvos banko interneto svetainėje skelbiamas oficialus Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų sąrašas.

Kur galima rasti informacijos apie kredito įstaigų veiklą ir finansines ataskaitas?
Lietuvos banko svetainėje yra skelbiamos ketvirtinės kredito įstaigų veiklos apžvalgos ir finansinės ataskaitos.

Kokie veiklos riziką ribojantys normatyvai šiuo metu taikomi komerciniams bankams?

Lietuvos Respublikos bankų įstatyme yra nustatyti bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kuriuos privalo vykdyti visi Lietuvos komerciniai bankai. Normatyvų dydžius ir jų apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos bankas. Yra nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai: kapitalo pakankamumo, likvidumo, maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais, maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvai. Lietuvos bankas teisės aktais gali nustatyti kitus normatyvus, neprieštaraujančius Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijoms ir Europos Sąjungos direktyvoms.
- Kapitalo pakankamumo normatyvas – banko skaičiuotino kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių įsipareigojimų, įvertintų pagal riziką, santykis, turi būti ne mažesnis kaip 8 procentai.
- Likvidumo normatyvas – banko likvidžiojo turto ir einamųjų įsipareigojimų santykis  negali būti mažesnis kaip 30 procentų.
- Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvas – leidžiamas bendrosios (išskyrus eurus) atviros pozicijos dydis – ne daugiau kaip 25 procentai banko kapitalo, o vienos valiutos (išskyrus eurus) ar tauriųjų metalų atviros pozicijos dydis – ne daugiau kaip 15 procentų banko kapitalo.
- Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas – paskolų suma vienam skolininkui neturi būti didesnė kaip 25 procentai banko kapitalo. Paskolų suma, suteikta jį patronuojančiai įmonei, kitoms šios patronuojančios įmonės dukterinėms įmonėms arba savo paties dukterinėms įmonėms, kiekvienam skolininkui negali būti didesnė kaipi 75 procentai banko kapitalo, jeigu Lietuvos bankas vykdo konsoliduotą visos finansinės grupės priežiūrą. Jeigu Lietuvos bankas nevykdo konsoliduotos visos finansinės grupės priežiūros, paskolos suma, banko suteikta jį patronuojančiajai įmonei, kitoms šios patronuojančiosios įmonės patronuojamosioms įmonėms arba savo patronuojamosioms įmonėms, kiekvienam skolininkui negali būti didesnė kaip 20 procentų banko kapitalo.

Atnaujinta 2012-12-13