Lietuvos bankas
Tipas
Sprendimo priėmimo data
Iš viso rezultatų 135
Finansų rinkos dalyvis arba asmuo, kuriam taikyta poveikio priemonė Tipas Sprendimo priėmimo data Poveikio priemonės skyrimo teisinis pagrindas Poveikio priemonė
Kredito unija ,,Baltija" (paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas)) Kredito unija 2017-09-25 Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 dalis ir 12 dalis, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 44 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai, 73 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“, 2 punktas, 3 punktas ir 4.1 papunktys.

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Taupkasė, kredito unija Kredito unija 2017-09-25 • Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 18 straipsnio 1 dalis, 27 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5 punktai, 41 straipsnio 1 dalis, 43 straipsnio 2 dalis, 45 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 2 dalis ir 4 dalis, 48 straipsnis • Finansų įstaigų įstatymo 23 straipsnio 3 dalies 2 ir 5 punktai, 31 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 dalies 2 punktas ir 6 dalis • Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25 ,,Dėl Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 3.3, 7.3, 9.2, 22 punktas, 23.2 papunkčiai, 28 punktas, 33 punktas, 37.15 ir 37.18 papunkčiai • Atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 „Dėl Atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“ (redakcija, galiojusi iki 2016 m. birželio 30 d.) 22 ir 23 punktai • Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2013 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. 03-62 „Dėl Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimo“, 10 ir 19 punktai • Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2009 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 38 (redakcija, galiojusi nuo 2014 m. spalio 30 d.) „Dėl Kredito unijų paskolų vertinimo taisyklių patvirtinimo“, 10.2 papunktis

Vadovo nušalinimas

Namų kredito unija (paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas)) Kredito unija 2017-09-25 Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 dalis ir 12 dalis, 10 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 73 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 2 punktas, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“, 3 punktas ir 4.1 papunktys.

Licencijos galiojimo panaikinimas (atšaukimas)

Namų kredito unija (paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas)) Kredito unija 2017-08-21 Kredito unijų įstatymo 9 straipsnio 8 ir 12 dalys, 51 straipsnio 3 dalies 2 punktas, Kredito unijų vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 03-25, 3.7 ir 5.3 papunkčiai; dėl kredito unijos veiklos ir finansinės būklės iškilo grėsmė, kad bus pažeisti indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesai. Iki 2017 m. spalio 20 d. paskelbti Namų kredito unijos veiklos apribojimą (moratoriumą). Namų kredito unijos laikinuoju administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“ (juridinio asmens kodas...
Kredito unija ,,Baltija" (paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas)) Kredito unija 2017-08-10 Dėl kredito unijos veiklos ir finansinės būklės iškilo grėsmė, kad bus pažeisti indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesai. Iki 2017 m. spalio 6 d. paskelbti kredito unijos „Baltija“ veiklos apribojimą (moratoriumą). Kredito unijos „Baltija“ laikinuoju administratoriumi paskirti UAB „Insolvensa“ (juridinio asmens kodas...
UAB „SB lizingas“  Vartojimo kredito davėjas 2017-08-07 Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 20 dalis, 11 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 11 straipsnio 4 dalis.

Įspėjimas

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Visagino būstas" Mokėjimo įstaiga 2017-07-17 Mokėjimo įstaigų įstatymo 8 straipsnio 5 dalis, Reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovams ir tarpininko valdymo organų nariams ir pranešimo apie elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų vadovus pateikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 238 "Dėl Lietuvos Banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms", 14 punktas ir 15 punktas.

Bauda: 120 €

UAB "Neo Finance" Elektroninių pinigų įstaiga, Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Vartojimo kredito davėjas 2017-07-03 Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 7 punktas, 15 straipsnis, 17 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas
Kredito unija Centro taupomoji kasa Kredito unija 2017-06-27 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo Nr. 241-243 2 punktas (iki 2017 m. kovo 31 d. užtikrinti kapitalo pakankamumo ir didžiausios paskolos vienam skolininkui vykdymą ir informuoti apie tai Lietuvos banko Priežiūros tarnybą). KUĮ 43 straipsnio 2 dalis, 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų LBV 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3 punktas, 4.1 papunktys, Finansų įstaigų įstatymo 32 straipsnio 2 dalis, Paskolų vertinimo taisyklių 19 punktas, Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 3 punktas ir Verslo apskaitos standartų 4 punktas.

Bauda: 6937 €

UAB „˜˜Finansų bitė“ Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Vartojimo kredito davėjas 2017-06-12 Vartojimo kredito įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 25(3) straipsnio 6 dalis

Bauda: 176 €

UAB „Synergy finance“ Valdymo įmonė 2017-06-12 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių 67 ir 68 punktai, Pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą taikomų reikalavimų informuotiesiems investuotojams taisyklių10 punktas, Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos 27.2 ir 28.1 papunkčiai.

Įspėjimas

Kredito unija ,,Baltija" (paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas)) Kredito unija 2017-05-22 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų 3 punktas ir 4.1 papunktis ir Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 201 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“ 2 punktas.

Įspėjimas

Kredito unija ,,Vilniaus kreditas" Kredito unija 2017-05-22 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 4 punktas, Kredito unijų riziką ribojančių normatyvų 3 punktas, 4.1 papunktys, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimo Nr. 241-232 1 punktas (iki 2017 m. kovo 31 d. užtikrinti didžiausios paskolos vienam skolininkui normatyvo vykdymą). Iki 2017 m. spalio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai.
Kredito unija ,,Moterų taupa" Kredito unija 2017-05-15 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai, 34 straipsnio 1 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų 3 punktas ir 4.1 papunktis, , Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų 3 punktas ir 4.1 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 201 „Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų“ 2 punktas

Įspėjimas

Namų kredito unija (paskelbtas veiklos apribojimas (moratoriumas)) Kredito unija 2017-05-08 Kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 1 d.) 34 straipsnio 1 punktas, Kredito unijų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2016 m. gruodžio 31 d.) 44 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3 punktas ir 4.1 papunktis, Lietuvos banko valdybos 2008 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 201 ,,Dėl kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų" 2 punktas

Įspėjimas

AUGA group, AB Emitentas 2017-04-03 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr. 241-226 2 punktas (užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2017 m. kovo 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus).

Bauda: 14000 €

 UAB „Bendras finansavimas“ Sutelktinio finansavimo platformos operatorius, Tarpusavio skolinimo platformos operatorius, Vartojimo kredito davėjas 2017-03-06 Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 3, 6, 7, 8 ir 14(1)punktai, 17 straipsnio 1 dalis, 21 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktai, 25(3) straipsnio 3 ir 6 dalys

Įspėjimas

UADBB „SANDĖJAS“ Draudimo tarpininkas 2017-02-27 Draudimo įstatymo 163 straipsnio 6 dalis, Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2014 m. liepos 31 d. nutarimu Nr. 03-133, 3 punktas

Įspėjimas

Akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS PIENAS" Emitentas 2017-02-06 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis.

Įspėjimas

Akcinė bendrovė "LINAS" Emitentas 2017-01-30 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis.

Įspėjimas

„Swedbank lizingas“, UAB  Vartojimo kredito davėjas 2017-01-30 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Įspėjimas

UAB „mogo LT“ Vartojimo kredito davėjas 2017-01-23 Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnis

Bauda: 44094 €

Kredito unija Centro taupomoji kasa Kredito unija 2016-12-12 Kredito unijų įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 44 straipsnio 1 dalies 4 punktas, Kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 1995 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 105, 3 punktas, 4.1 papunktis Iki 2017 m. balandžio 15 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai
AUGA group, AB Emitentas 2016-11-21 Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. 241-38 2 punktas (užtikrinti, kad UAB „eTime invest“ 100 proc. akcijų paketo, kuriuo apmokėta dalis AUGA group, AB, įstatinio kapitalo, tikroji vertė būtų iš naujo nustatyta ir, nustačius, kad AUGA group, AB, akcijos yra nevisiškai apmokėtos, užtikrinti, kad ne vėliau nei iki 2016 m. gegužės 1 d. ši padėtis būtų retrospektyviai ištaisyta pagal teisės aktų reikalavimus)

Bauda: 3000 €

AUGA group, AB Emitentas 2016-10-24 Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsnis

Įspėjimas

1 2 3 4 ... 6