Euro įvedimo kriterijai ir jų vykdymas

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) numato, kad visos valstybės Europos Sąjungos (ES) narės privalo derinti savo ekonominę politiką, taip pat ir valiutų kurso politiką, vykdyti tinkamą fiskalinę politiką ir įstoti į euro zoną, kai įvykdo Sutartyje nustatytas bendrosios valiutos įvedimo sąlygas.

2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ministrų taryba priėmė galutinį sprendimą dėl Lietuvos dalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS) nuo 2015 m. sausio 1 d. Nuo šios datos Lietuva tampa devynioliktąja visaverte euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras.Kartu patvirtintas neatšaukiamas litų perskaičiavimo į eurus kursas: 3,45280 lito už 1 eurą. Šis santykis yra toks pats, kaip ir šiuo metu galiojantis oficialus lito ir euro santykis, kurį Lietuvos bankas nustatė dar 2002 m. vasario mėn., kai litas buvo susietas su euru. Šiais sprendimais užbaigta Lietuvos priėmimo į euro zoną procedūra.‘

ES institucijos vertina valstybės, kuri rengiasi įvesti eurą, ekonominę konvergenciją su euro zona ir tinkamumą pereiti prie ES bendrosios valiutos. Kaip numato Sutarties 140 straipsnio 2 dalis, pasiūlius Europos Komisijai (EK), po konsultacijų su Europos Parlamentu ir aptarimo Europos Vadovų Taryboje, ES Ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) taryba nusprendžia, ar valstybė atitinka būtinas sąlygas euro įvedimui.

Ne rečiau kaip kartą per dvejus metus arba paprašius ES valstybei narei, kuriai taikoma išimtis įstojus į ES laikinai naudoti nacionalinę valiutą, EK ir Europos Centrinis Bankas (ECB) parengia pranešimus apie konvergenciją ir juos pateikia ECOFIN tarybai.

Pranešimuose apie konvergenciją nagrinėjama visų euro neįvedusių valstybių narių, išskyrus specialų statusą turinčias Daniją ir Didžiąją Britaniją, teisinė ir ekonominė konvergencija su euro zona. Teisinė konvergencija – tai nacionalinės teisės derinimas su Sutarties bei Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statuto nuostatomis. Nagrinėjant ekonominę konvergenciją, vertinama, ar valstybė narė, norinti įvesti eurą, vykdė konvergencijos kriterijus, nustatytus Sutarties 140 straipsnio 1 dalyje ir Protokole (Nr. 13).

Konvergencijos kriterijai

Kainų stabilumas:
vidutinė metinė infliacija, apskaičiuota pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), negali būti daugiau kaip 1,5 procentinio punkto didesnė už trijų valstybių narių, kuriose kainos yra stabiliausios, infliacijos vidurkį. Toks kainų stabilumas turi būti tvarus.

● Tyrimo metu eurą įsivesti siekianti ES valstybė narė nėra ES Tarybos sprendimo dėl perviršinio deficito buvimo atitinkamoje valstybėje narėje objektas, o šios valstybės finansinė padėtis turi būti tvari:
- valdžios sektoriaus deficitas negali sudaryti daugiau kaip 3 procentus bendrojo vidaus produkto (BVP) arba turi sparčiai ir nuosekliai artėti prie šio lygio; griežta biudžeto deficito kontrolė padeda užtikrinti stabilią finansinę padėtį, padeda pritraukti užsienio investicijas ir skatina ūkio augimą;
- valdžios sektoriaus skola turi būti ne didesnė kaip 60 procentų BVP arba ji turi sparčiai ir nuosekliai mažėti; tai valstybės finansinės padėties tvarumo rodiklis: už skolą yra mokamos palūkanos, todėl didelė ir didėjanti skola yra brangi ir ateityje gali riboti valdžios sektoriaus išlaidas.

 ● Šalies nacionalinė valiuta:
valstybė mažiausiai dvejus metus privalo dalyvauti antrajame valiutų kurso mechanizme (VKM II). Valstybės narės, dalyvaujančios VKM II, nacionalinė valiuta turi neviršyti nustatytų svyravimo euro atžvilgiu ribų (±15 proc.), valstybė narė negali būti euro atžvilgiu nuvertinusi savo valiutos centrinio kurso, taip pat vertinamas užsienio valiutos intervencijų vaidmuo.

Ilgalaikės palūkanų normos:
vidutinės nominaliosios ilgalaikės palūkanų normos neturi viršyti trijų valstybių narių, kuriose kainos yra stabiliausios, palūkanų normų daugiau kaip 2 procentiniais punktais. Valstybės narės nominaliųjų suderintų ilgalaikių palūkanų normų paskutinių 12 mėn. vidurkis lyginamas su atitinkamų ilgalaikių palūkanų normų trijose valstybėse narėse, kuriose kainos yra stabiliausios, nesvertiniu aritmetiniu vidurkiu.


Lietuvos rodiklių atitiktis ekonominės konvergencijos kriterijams

2014 m. birželio 4 d. ECB ir EK paskelbtuose pranešimuose apie konvergenciją buvo apskaičiuoti konvergencijos kriterijai bei pristatyta Lietuvos ir septynių kitų ES valstybių pažanga vykdant įsipareigojimus dalyvauti ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

 

Lietuvos rodiklis1

Konvergencijos kriterijus

Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI2

0,6 proc.

1,7 proc.3

Ilgalaikės palūkanų normos4

3,6 proc.

6,2 proc.5

Valstybės finansai6:
- valdžios sektoriaus deficito ir BVP santykis
- ar taikoma PDP7
- valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis

*
2,1 proc.
Netaikoma
39,4 proc.

*
3,0 proc.
Netaikoma
60,0 proc.

Valiutos kursas8

3,4528 Lt

3,4528 Lt ± 15 proc.

Šaltiniai: pranešimai apie konvergenciją (2014 m. birželis).

1 Lentelėje pateiktos Lietuvos rodiklių reikšmės, panaudotos 2014 m. pranešimuose apie konvergenciją.
2 Vidutinė metinė infliacija pagal SVKI 2014 m. balandžio mėn.
3 Trijų šalių, kuriose 2014 m. balandžio mėn. kainos buvo stabiliausios (Latvijos, Portugalijos ir Airijos), vidutinės metinės infliacijos aritmetinis vidurkis, padidintas 1,5 procentinio punkto.
4 Dvylikos mėnesių (2013 m. gegužės mėn.– 2014 m. balandžio mėn.) aritmetinis vidurkis.
5 Trijų šalių, kuriose kainos stabiliausios, ilgalaikių palūkanų normų aritmetinis vidurkis, padidintas 2 procentiniais punktais.
6 2013 m. duomenys.
7 PDP – tai perviršinio deficito procedūra. Būtent PDP netaikymas rodo, kad valstybė narė atitinka valdžios sektoriaus deficito kriterijų. Sutarties Protokolo (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų 2 straipsnyje nustatyta, kad kriterijus reiškia, jog tyrimo metu valstybė narė neturi būti ES Tarybos sprendimo dėl perviršinio deficito buvimo atitinkamoje valstybėje narėje objektas.
8 Litais už eurą.

ECB pranešimas apie konvergenciją (2014 m. birželis) lietuvių k.
ECB pranešimas apie konvergenciją (2014 m. birželis) anglų k.
Europos Komisijos pranešimas apie konvergenciją (2014 m. birželis) anglų k.

Atnaujinta 2014-06-04