Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO LIETUVOS BANKE APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. 03-151
Vilnius

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 „Dėl Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos ID001 patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4682), Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
     Patvirtinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo Lietuvos banke aprašą (pridedamas).

 


Valdybos pirmininkas                                                                                                                                     Vitas Vasiliauskas