Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL MINIMALIŲ SAUGUMO REIKALAVIMŲ, KELIAMŲ INTERNETU ATLIEKAMIEMS MOKĖJIMAMS, PATVIRTINIMO

2014 m. rugsėjo 30 d. Nr. 03-172
Vilnius

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
     1. Patvirtinti Minimalius saugumo reikalavimus, keliamus internetu atliekamiems mokėjimams (pridedama).
     2. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2001 m. rugpjūčio 23 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. 20) „Dėl Elektroninės bankininkystės rizikos stebėjimo ir valdymo bendrųjų nuostatų“.
     3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 


Valdybos pirmininkas                                                                                                                                        Vitas Vasiliauskas