Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL LITO IR UŽSIENIO VALIUTŲ SANTYKIŲ NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2013 m. rugsėjo 16 d. Nr. 03-149
Vilnius

 

     Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
1. Patvirtinti Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisykles (pridedama).
2. Pripažinti netekusiais galios:
2.1. Lietuvos banko valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. nutarimą Nr. 192 „Dėl Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklių“ (Žin., 2001, Nr. 111-4061);
2.2. Lietuvos banko valdybos 2003 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 7 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2001 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 192 „Dėl Lito ir užsienio valiutų santykių nustatymo taisyklių“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 10-385).

 


Valdybos pirmininkas                                                                                                                                      Vitas Vasiliauskas