Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL GRYNŲJŲ PINIGŲ KEITIMO GAIRIŲ PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 28 d. Nr. 03-42
Vilnius

 

     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“ patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano 66 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1173 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ patvirtinto Nacionalinio euro įvedimo plano įgyvendinimo priemonių plano 10.3.1 papunkčiu, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
     1. Patvirtinti Grynųjų pinigų keitimo gaires (pridedama).
     2. Nustatyti, kad Grynųjų pinigų keitimo gairių V skyrius įsigalioja Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo įsigaliojimo dieną.

 


Valdybos pirmininkas                                                                                                                                       Vitas Vasiliauskas