Spausdinti


LIETUVOS BANKO VALDYBA
NUTARIMAS
DĖL EURŲ BANKNOTŲ IR MONETŲ AUTENTIŠKUMO IR TINKAMUMO APYVARTAI TIKRINIMO IR JŲ PAKARTOTINIO IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2014 m. rugsėjo 16 d. Nr. 03-162
Vilnius


     Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi (redakcija nuo dienos, nuo kurios Europos Sąjungos Taryba panaikina išlygą dėl Lietuvos Respublikos pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 140 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje ir 2 dalies pirmojoje pastraipoje nustatytą procedūrą) Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:
     1. Patvirtinti Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos aprašą (pridedama).
     2. Pavesti Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybai vykdyti grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėseną, tvarkyti jų Lietuvos bankui teikiamas ataskaitas, teikti siūlymus Lietuvos banko valdybai dėl poveikio priemonių už grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos pažeidimus taikymo.
     3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 


Valdybos pirmininkas                                                                                                                                        Vitas Vasiliauskas